Przetargi.pl
Remont szatni w Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie

Gmina Brzozów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4341050 , fax. 013 4341055
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzozów
  ul. Armii Krajowej 1 1
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 013 4341050, fax. 013 4341055
  REGON: 37044023500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzozow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont szatni w Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont szatni w Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie w następującym zakresie: 1) zeskrobanie farby sufitów i ścian; 2) szpachlowanie sufitów i ścian; 3) malowanie sufitów i ścian; 4) skucie cokolików lastrykowych; 5) ułożenie płytek gres na posadzkach, parapetach okiennych i klatkach schodowych; 6) montaż pochwytów na klatkach schodowych; 7) malowanie rur instalacyjnych, skrzynek hydrantowych i grzejników; 8) wymiana opraw oświetleniowych. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421905
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzozow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną