Przetargi.pl
Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego wraz z bramami od strony Zakładu Kolejowego, przy drodze dojazdowej do Oddziału TOL w Kopalni Siarki Machów S.A.

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 11
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8233025, 8236948 , fax. 15 8233025
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Siarki "Machów" S.A.
  ul. Górnicza 11 11
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 15 8233025, 8236948, fax. 15 8233025
  REGON: 83020562700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksmachow.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zobowiązany do stosowania ustawy na podstawie art.3 ust.3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego wraz z bramami od strony Zakładu Kolejowego, przy drodze dojazdowej do Oddziału TOL w Kopalni Siarki Machów S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia panelowego, systemowego wraz z bramami od strony Zakładu Kolejowego przy drodze dojazdowej do Oddziału TOL Kopalni Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu.Długość ogrodzenia - 165mb. Ogrodzenie panelowe systemowe 2D, panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych (poziomych i pionowych), średnica drutów pionowych 5 mm, średnica drutów poziomych (podwójnie) 6mm. Wielkość oczek 50x200mm, szerokość panela 2500mm. Wysokość całkowita ogrodzenia wraz z podmurówką prefabrykowaną systemowo - 2m. Słupki wykonane z kształtowników prostokątnych 60x40x2 mm, zamykane od góry daszkiem z tworzywa sztucznego. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powlekanie poliestrem w kolorze zielonym z palety Ral 6005.Bramy dwuskrzydłowa - szerokość światła bramy 4,80m - szt. 1;dwuskrzydłowa - szerokość światła bramy 8,00m - szt. 1;przesuwna - szerokość światła bramy 4,50m - szt. 2.Bramy dostosowane do wysokości ogrodzenia, wypełnione panelami jak w opisie powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksmachow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną