Przetargi.pl
Przewóz uczniów Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej w roku szkolnym 2013/2014

Gimnazjum im I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-457 Świerzowa Polska, ul. Szkolna 31
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-13 4220573 , fax. 0-13 4220573
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum im I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej
  ul. Szkolna 31 31
  38-457 Świerzowa Polska, woj. podkarpackie
  tel. 0-13 4220573, fax. 0-13 4220573
  REGON: 37047040800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimsp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej w roku szkolnym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej w roku szkolnym 2013/2014 co najmniej dwoma autobusami według następujących tras: Trasa Nr 1: Poraj - Faliszówka (przez Kopytową) - Żeglce - Świerzowa Polska Trasa dowożenia uczniów Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej: Miejscowość - miejsca zatrzymywania Liczba uczniów PORAJ - plac przy Domu Strażaka 16 * FALISZÓWKA - przystanek PKS obok Szkoły 17 9 wysiadających ** ŻEGLCE - Debrza - przystanek PKS 32 ŻEGLCE - Wygoda - przystanek PKS ŻEGLCE - przystanek PKS przy placu obok sklepu przy skrzyżowaniu w Żeglcach ŻEGLCE - Zręcińska - przystanek PKS ŚWIERZOWA POLSKA - parking przy budynku Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej 56 uczniów wysiadających 65 uczniów przewożonych * - w tym 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Faliszówce, ** - liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Faliszówce Trasa odwożenia uczniów zaplanowana jest w kolejności odwrotnej do trasy dowożenia. Łączna liczba przewożonych uczniów na trasie Nr 1: 65 Łączna liczba kilometrów na trasie nr 1: 48 km Trasa Nr 2: Żarnowiec - Świerzowa Polska Trasa dowożenia uczniów Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej: Miejscowość - miejsca zatrzymywania Liczba uczniów ŻARNOWIEC - przystanek MKS przy moście 29 ŻARNOWIEC - przystanek MKS przy szkole 29 ŻARNOWIEC - kolejne przystanki MKS 29 ŻARNOWIEC - Stawiska, przystanek MKS 29 ŚWIERZOWA POLSKA - parking przy budynku Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej 29 uczniów wysiadających RAZEM: 29 uczniów przewożonych Trasa odwożenia uczniów zaplanowana jest w kolejności odwrotnej do trasy dowożenia. Łączna liczba przewożonych uczniów na trasie Nr 2: 29 Łączna liczba kilometrów na trasie nr 2: 24 km Trasa Nr 3: Szczepańcowa - Świerzowa Polska Trasa dowożenia uczniów Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej: Miejscowość - miejsca zatrzymywania Liczba uczniów SZCZEPAŃCOWA - pierwszy przystanek MKS od strony lotniska przy skrzyżowaniu dróg (obok dawnego AUTO - ZŁOMU) 36 SZCZEPAŃCOWA - przystanek MKS przy Kuźni SZCZEPAŃCOWA - miejsce obok boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej od strony Kościoła SZCZEPAŃCOWA - Podgórze ŚWIERZOWA POLSKA - parking przy budynku Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej 36 uczniów wysiadających RAZEM: 36 uczniów przewożonych Trasa odwożenia uczniów zaplanowana jest w kolejności odwrotnej do trasy dowożenia. Łączna ilość przewożonych uczniów na trasie Nr 3: 36 Łączna liczba kilometrów na trasie nr 3: 20 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimsp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach