Przetargi.pl
Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2014/2015

Gmina Twardogóra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3158251 , fax. 071 3158142
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Twardogóra
  ul. Ratuszowa 14 14
  56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3158251, fax. 071 3158142
  REGON: 93193482200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.twardogora.um.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2014/2015 realizowana pięcioma środkami transportu oferenta (autobusy) w ilości 577 km dziennie obejmująca: a. Dowóz uczniów w dniach nauki szkolnej na zajęcia do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i Miejskim Przedszkolu, Gimnazjum w Twardogórze - z miejscowości na terenie gminy Twardogóra do siedziby placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze im. Polskich Noblistów przy ul. Jadwigi 7, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze im. Jana Pawła II przy ul. Batorego 5, Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze przy ul. Batorego 5, Szkoła Podstawowa w Goszczu, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim, Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze przy Pl. Piastów 24, Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze przy ul. Grunwaldzkiej 1 - dziennie 248 km ( 5 autobusów) zgodnie z planem dowozów (Rozkład jazdy), stanowiących załącznik nr 1 do umowy. b. Odwóz uczniów w dniach nauki szkolnej po zajęciach szkolnych z siedziby placówek oświatowych do miejscowości zamieszkania uczniów na terenie gminy Twardogóra - dziennie 329 km (5 autobusów) zgodnie z planem odwozów (Rozkład jazdy), stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. oraz - Przewóz uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze (50 km), Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze (50 km) i Szkoła Podstawowa w Goszczu (70 km) do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jednorazowy transport obejmować będzie nie więcej niż 50 osób uprawnionych do przejazdu - tygodniowo 170 km (1 autobus) - Dodatkowe przewozy, których konieczność wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz organizacji roku szkolnego realizowane będą wg. rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.twardogora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach