Przetargi.pl
Remont i kolorystyka elewacji kamienicy przy ul. Armii Krajowej 2 w Nowej Rudzie

Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8722257 w. 24
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Rynek 1 1
  57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8722257 w. 24
  REGON: 89107386500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noworudzkitbs.pl.tl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i kolorystyka elewacji kamienicy przy ul. Armii Krajowej 2 w Nowej Rudzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dokończeniu prac przy remoncie i kolorystyce elewacji oraz uruchomieniu istniejącej instalacji odmrożeniowej dachu kamienicy przy ul. Armii Krajowej 2 w Nowej Rudzie. 2.Zakres przedmiotu zamówienia: 1)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ 2)W pozycjach, w których opis przedmiotu zawiera nazwę, można stosować materiały równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania funkcyjno-użytkowe co materiały wymienione w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych  urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te urządzenia. Wyżej wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Zmiana urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem. 3)Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych. 4)Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania. 3.Uwagi ogólne: 1)Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR. 2)Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary robót, które stanowią dodatek do SIWZ służą wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym i określają rodzaj prac jakie należy wykonać w celu zakończenia rozpoczętych i nie zakończonych robót na budynku. 3)Wykonawca do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót. Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na tygodnie realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noworudzkitbs.pl.tl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach