Przetargi.pl
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie dz. nr 156 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grudnie dz. nr 566

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-420 Bolków, ul. Kolejowa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7413309 , fax. 075 7413277
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Kolejowa 5 5
  59-420 Bolków, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7413309, fax. 075 7413277
  REGON: 00093252500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Urzędu Miasta

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie dz. nr 156 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grudnie dz. nr 566
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest: 1.1 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie, dz. nr 156 a) Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o grubości 6 cm 1.729,00 m2 1.2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grudnie, dz. nr 566 a) Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o grubości 6 cm 1.739,50 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332238
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bolkow.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach