Przetargi.pl
Prowadzenie i obsługę parkingu położonego w Miliczu - w Rynku

Gmina Milicz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3804317 , fax. 71 3841119
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milicz
  ul. Trzebnicka 2 2
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3804317, fax. 71 3841119
  REGON: 00052861700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie i obsługę parkingu położonego w Miliczu - w Rynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa prowadzenia i obsługi parkingu położonego w Miliczu - w Rynku. Zakres usługi obejmuje prowadzenie i obsługę siedemdziesięciostanowiskowego parkingu położonego w Miliczu, w Rynku, na warunkach określonych w Uchwale Nr XIV/118/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie i według stawek określonych w uchwale Nr XXXIX/293/06 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 16 marca 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania i wprowadzenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie - stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w druku oferty, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, podać opłatę, jaką zobowiązuje się wpłacać na rzecz zamawiającego za każdy miesiąc realizacji przedmiotu zamówienia. Opłata ta nie może być niższa niż 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100 brutto miesięcznie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983511009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1.000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.milicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach