Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki dz. nr 90, 105, 199, 232, 234- Etap I + KD

Gmina Udanin ogłasza przetarg

 • Adres: 55-340 Udanin, Udanin 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-76/ 8709222 , fax. 0-76/8709242
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Udanin
  Udanin 26 26
  55-340 Udanin, woj. dolnośląskie
  tel. 0-76/ 8709222, fax. 0-76/8709242
  REGON: 39064810900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udanin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki dz. nr 90, 105, 199, 232, 234- Etap I + KD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Etap I - część obejmująca zakresem dz. Nr 199 (Odcinek I od km 0+000 do km 0+625.20); Dla przedmiotowego odcinka przyjęto następujący zakres robót: - sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych (gr.śr.5cm); - regulacja istniejących oporników kamiennych (szerokość jezdni po istniejącym śladzie od 4,5m do 6,0m); - ułożenie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej 16x16x14cm; - wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi w śladzie kanalizacji sanitarnej (szerokość wzmocnienia 1,0m) - wykonanie nakładki bitumicznej (beton asfaltowy gr. 4cm + 4cm); - wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.8cm; - wykonanie miejsc postojowych; - utwardzenie poboczy i wjazdów na posesje kruszywem kamiennym. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na odcinku objętym Etapem I, założono remont istniejącego systemu odwodnienia deszczowego poprzez wymianę istniejących kolektorów oraz studni kanalizacji deszczowej, będących w złym stanie technicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 03 9589 0003 0390 0619 2000 0030 z dopiskiem - Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki dz. nr 90, 105, 199, 232, 234- Etap I + KD. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą oraz min. 1 dzień roboczy jako okres niezbędny na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego wynikających z art. 46 ust. 5 Pzp-. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 Prawa zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 cyt. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zgłoszone w terminie ważności gwarancji lub poręczenia - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art.46 ust.4 a i 5 ustawy - następuje jego bezwarunkowa i nieodwołalna wypłata do terminu ważności gwarancji lub poręczenia, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kasie urzędu (pok. 4) w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 03.06.2014r. do godz. 9.45 W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Gwarancja nie może zawierać zapisu o przesunięciu roszczeń.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug-udanin.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach