Przetargi.pl
Dom Drzewa - adaptacja zabytkowej wyłuszczarni szyszek na siedzibę Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy - ośrodek edukacji przyrodniczej

Nadleśnictwo Milicz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3809301, 302, 303 , fax. 071 3840344
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Milicz
  ul. Trzebnicka 18 18
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3809301, 302, 303, fax. 071 3840344
  REGON: 93102402000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.lasy.gov.pl/milicz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dom Drzewa - adaptacja zabytkowej wyłuszczarni szyszek na siedzibę Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy - ośrodek edukacji przyrodniczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, wyposażeniu zabytkowego budynku wyłuszczarni szyszek w miejscowości Wałkowa wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452472002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45 ust.4 ustawy) w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Nr 58 9582 0000 2000 0000 1270 0002 BS Milicz z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: przetarg nieograniczony Dom Drzewa - adaptacja zabytkowej wyłuszczarni szyszek na siedzibę Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy- ośrodek edukacji przyrodniczej Wskazane jest, aby kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 02.06.2014 r. do godz. 9- tej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_milicz/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach