Przetargi.pl
IM.243.4.2014.AP Przeprowadzenie staży dla studentów projektu Matematyka na UWr - studia pełne możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL 4.1.2

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-383 Wrocław, ul. Joliot - Curie 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3757401 , fax. 71 3757429
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
  ul. Joliot - Curie 15 15
  50-383 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3757401, fax. 71 3757429
  REGON: 00000130100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  IM.243.4.2014.AP Przeprowadzenie staży dla studentów projektu Matematyka na UWr - studia pełne możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL 4.1.2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie staży dla studentów projektu Matematyka na UWr - studia pełne możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL 4.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnienie specjalistów w miejscu w którym będzie odbywał się staż
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uni.wroc.pl/zamówienia-publiczne/usługi/poniżej-207-000-euro
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach