Przetargi.pl
WYKONYWANIE USŁUG DOZORU FIZYCZNEGO - STACJONARNEGO W OBIEKTACH URZĘDU MIASTA BOLESŁAWIEC

Gmina Miejska Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6456400 , fax. 075 6456402
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Bolesławiec
  ul. Rynek 41 41
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6456400, fax. 075 6456402
  REGON: 23082140500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.boleslawiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONYWANIE USŁUG DOZORU FIZYCZNEGO - STACJONARNEGO W OBIEKTACH URZĘDU MIASTA BOLESŁAWIEC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie usługi ciągłej dozoru fizycznego stacjonarnego w budynkach: - biurowca przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 - Ratusza, ul. Rynek 41. 2. Zamawiający przewiduje, że rozpoczęcie realizacji zamówienia przez wykonawcę wyłonionego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, nastąpi w dniu 1.07.2014 r. z zastrzeżeniem, że przejęcie dozoru nastąpi 30 czerwca 2014 r., o godz. 24.00, w sposób uzgodniony z Zamawiającym i dotychczasowym wykonawcą usługi ( firma Yax-Wleklik). 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia w biurowcu przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1,wymaga - na koszt Wykonawcy-wcześniejszego (z kilkudniowym wyprzedzeniem), przeszkolenia i zapoznania się pracowników Wykonawcy z systemem monitorowania sygnałów alarmu pożarowego, w sposób uzgodniony z Zamawiającym i firmą odpowiedzialną za nadzorowanie automatycznego systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegania (firma Jarex). 4. Rozkład czasu dozoru w obiektach: 4.1 budynek biurowca pl. marsz. J. Piłsudskiego 1 - we wszystkie dni, ochrona całodobowa, 4.2 budynek Ratusza ul. Rynek 41: a) w dniach pracy Urzędu Miasta - od poniedziałku do piątku od godz. 1530- 730, b) w niedziele - ochrona całodobowa do poniedziałku, do godz. 900, c) w soboty, w dni świąteczne oraz poza dniami pracy Urzędu Miasta - ochrona całodobowa. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jak i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze umowy wraz z regulaminem służby dozoru fizycznego - stacjonarnego w obiektach Urzędu Miasta Bolesławiec.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 934114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=87865
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach