Przetargi.pl
Popowodziowe wprowadzenie potoku Złotna do koryta właściwego w m. Jarkowice

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-950 Wrocław, ul. Norwida 34
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3378800 , fax. 071 3285048
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. Norwida 34 34
  50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3378800, fax. 071 3285048
  REGON: 93210105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja Rządowa Niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Popowodziowe wprowadzenie potoku Złotna do koryta właściwego w m. Jarkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Popowodziowe wprowadzenie potoku Złotna do koryta właściwego w m. Jarkowice, w szczególności: A.Zaplecze wykonawcy [1 kpl.]. B.Roboty przygotowawcze: - wycinka drzew z karczowaniem pni [4 szt.], - wycinka krzewów z karczowaniem [0,1 ha]. C.Roboty ziemne: - wykopy [550,00m3], - formowanie i zagęszczanie nasypów [550,00m3], - mechaniczne plantowanie skarp [380,00m2], - humusowanie nasypów z obsiewem mieszanką traw [380,00m2]. D. Roboty zasadnicze: - gurty drewniane [4 szt.], - narzuty kamienne [50,00m3], - mury oporowe betonowo-kamienne [132,33m3]. E. Zagospodarowanie terenu: - roboty porządkowe [700,00m2], - rozścielenie humusu i obsianie mieszanką traw [700,00m2]. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawiera: Zał. nr 03 - Tabela przedmiaru robót + informacja o przedmiarze robót, Zał. nr 04 - Opis przedmiotu zamówienia, Zał. nr 05 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Zał. nr 06 - Mapy i dokumentacja rysunkowa. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach