Przetargi.pl
Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem instalacji i kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku świetlicy. Etap II - Remont świetlicy wiejskiej w Goczałkowie

Gmina Strzegom ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 856-05-99 , fax. (074 ) 856-05-16
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegom
  ul. Rynek 38 38
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 856-05-99, fax. (074 ) 856-05-16
  REGON: 89071837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem instalacji i kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku świetlicy. Etap II - Remont świetlicy wiejskiej w Goczałkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Goczałkowie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje : - roboty rozbiórkowe i demontaże, - wykonanie podłogi na sali głównej z paneli PCV wraz z robotami przygotowawczymi, - wykonanie pasa odbojowego z paneli PCV na ścianach w sali głównej, - wykonanie posadzek z płytek gres w pom. 1.01 i 1.06, - wymiana stolarki drzwiowej, - malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów, - czyszczenie (szlifowanie) i lakierowanie sceny na głównej sali, - wymiana uszkodzonych płytek w sanitariatach, - wymiana baterii umywalkowych, - zakup i montaż opraw oświetleniowych, - wymiana rynny i rury spustowej, - ułożenie kostki betonowej przy wejściu głównym do świetlicy, - malowanie elewacji przy wejściu do budynku, - dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej, - demontaż ogrodzenia z siatki i montaż ogrodzenia z elementów stalowych, - wykonanie schodów policzkowych drewnianych jako wejście na scenę. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót, zatwierdzonych przez Inspektorów nadzoru w Książce obmiarów i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionym w Przedmiarze robót) . 3. Po zakończeniu zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przekazać Zamawiającemu kosztorys powykonawczy. 4. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: a) organizację, wygrodzenie, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, b) koszt doprowadzenia mediów (woda, energia elektryczna) do celów budowlanych , c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań. d) doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych po zakończeniu robót, e) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót). W kosztorysie ofertowym należy podać oprócz cen jednostkowych składniki cenotwórcze ( stawkę roboczogodziny netto i narzuty kosztorysu ) . 6. Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo - finansowy, który stanowił będzie załącznik do umowy. W związku z tym, że na świetlicy prowadzone są prace remontowe (termin zakończenia 30.07.2014r.) Wykonawca musi opracować harmonogram i prowadzić roboty w sposób niekolidujący z powyższymi robotami. 7. Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania w obiekcie stanowiącym przedmiot umowy, firmy i podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia w porozumieniu z Projektantem rozwiązania zamiennego. 8. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. 9. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia, w tym również na zastosowane wyroby budowlane i urządzenia, Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady minimum na okres 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy, za wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji. Wówczas okres gwarancji liczony będzie według gwarancji producenta. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości. 10. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 11. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały, wyposażenie i urządzenia użyte do wykonania i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. 12. Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie maksymalnie 1 faktury częściowej i faktury końcowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 200,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzegom.pl (pod ogłoszeniem)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach