Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony pn. Scalenie gruntów w miejscowości Barcice gm. Ryjewo w zakresie prac poscaleniowych.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 29b
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6465000 , fax. 055 6465002
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  ul. Kościuszki 29b 29b
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 6465000, fax. 055 6465002
  REGON: 17081802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkwidzynski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony pn. Scalenie gruntów w miejscowości Barcice gm. Ryjewo w zakresie prac poscaleniowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane poscaleniowe, polegające na remoncie- modernizacji nawierzchni dróg usytuowanych na działkach ewidencyjnych o numerach 292, 68 i 67, będących drogami śródpolnymi o łącznej długości ca. 2.32 km w tym wykonanie remontów wytypowanych 25 sztuk zjazdów z tych dróg położonych w miejscowości Barcice, gmina Ryjewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) określa Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo, wyliczona cena ofertowa jest bowiem ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana ze względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00100). Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w PBS w Kwidzynie 38-8300-0009-0013-5294-2000-0050 z adnotacją: Scalenie gruntów w miejscowości Barcice, gm. Ryjewo w zakresie prac poscaleniowych. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.03.2015 r. do godziny 12.00. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy złożyć w formie oryginału i kopii ( przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą, a oryginał luzem, gdyż będzie podlegał zwrotowi) w jednej kopercie. 6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana jako wadium powinna zawierać: 1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy lub wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium, 3) termin obowiązywania gwarancji powinien obejmować co najmniej termin związania z ofertą, 4) wskazanie, iż beneficjentem gwarancji jest zamawiający z podaniem jego siedziby, 5) oznaczenie, iż zleceniodawcą gwarancji jest wykonawca z podaniem jego siedziby, 6) dokładne przytoczenie nazwy przedmiotu niniejszego postępowania nadanej przez Zamawiającego, 7) klauzule, że gwarant zapłaci kwotę wynikającą z gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego oraz że gwarancja jest nie odwoływalna. 7. Poręczenie bankowe lub udzielone przez podmiot określony w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) składane jako wadium powinny zawierać elementy określone jak wyżej. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 9. Wykonawca ponownie wniesie wadium na zasadach wyrażonych w art. 46 ustawy pzp. Zwrot wadium przetargowego 1 Zamawiający zwróci wadium w myśl art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późniejszymi zmianami). 2.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a -(Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej). 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1- art. 46 ustawy pzp- (Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a- art. 46 ustawy pzp), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Sytuacje skutkujące utratę wadium przez wykonawcę 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; (jeżeli wniesienia żądano); 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatkwidzynski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach