Przetargi.pl
dostawa ciągnika dla RZD w Żelisławkach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Puławy Rolniczy Zakład Doświadczalny ogłasza przetarg

 • Adres: 83-032 Pszczółki, Żelisławki 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 682-95 82 , fax. 0-58 682-91 35
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Puławy Rolniczy Zakład Doświadczalny
  Żelisławki 2 2
  83-032 Pszczółki, woj. pomorskie
  tel. 0-58 682-95 82, fax. 0-58 682-91 35
  REGON: 00007929500094
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Rolniczy Zakład Doświadczalny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa ciągnika dla RZD w Żelisławkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki ciągnika dla RZD w Żelisławkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji ciągnika
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iung.pulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach