Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3956974 , fax. 052 3956505
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
  ul. Leśna 10 10
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3956974, fax. 052 3956505
  REGON: 00030816900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach w poniższym zakresie: a) ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych (żywiołów), b) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, c) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, d) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, e) ubezpieczenie autocasco, f) dobrowolne ubezpieczenie OC - działalność pozamedyczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665160000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowe warunki ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.chojnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach