Przetargi.pl
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW LABORATORYJNYCH, LEKÓW ORAZ MATERIAŁÓW WETERYNARYJNYCH DLA KPW GDYNIA NA 2015 rok z podziałem na 24 części.

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 626 21 98 , fax. 58 6262314
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 626 21 98, fax. 58 6262314
  REGON: 19023285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwgdynia.mw.mil.pl; www.mw.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW LABORATORYJNYCH, LEKÓW ORAZ MATERIAŁÓW WETERYNARYJNYCH DLA KPW GDYNIA NA 2015 rok z podziałem na 24 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW LABORATORYJNYCH, LEKÓW ORAZ MATERIAŁÓW WETERYNARYJNYCH DLA KPW GDYNIA NA 2015 rok z podziałem na 24 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 5a i 5b do Specyfikacji. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej wg art. 11 ust. 8 ustawy pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336900005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy jednostkowej (max. do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od zamawiającego akceptacji listy proponowanego asortymentu)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpwgdynia.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną