Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTUJĄCYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ TK I MRI NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU, Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW, W OKRESIE 12 MIESIĘCY.

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3419348 , fax. 58 3419348
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o.
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 2
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3419348, fax. 58 3419348
  REGON: 19190691000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTUJĄCYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ TK I MRI NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU, Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW, W OKRESIE 12 MIESIĘCY.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTUJĄCYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ TK I MRI NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU, Z PODZIAŁEM NA 10 Nr Pakietu Nazwa 1 Wkłady do strzykawki OPTIVANTAGE do podawania kontrastu w pracowni TK diagnostyki obrazowej 2x200ml z drenem Y z dwiema zastawkami 2 Wkłady do strzykawki OptiStar Elite do podawania kontrastu w pracowni MRI diagnostyki obrazowej 2x60ml z drenem Y z jedną zastawką 3 Łącznik MR-CT 25cm z zastawką bezzwrotną 325 PSI (21bar) 4 Przedłużacz do pomp infuzyjnych min 150cm bez ftalanów, jałowe 5 Paramagnetyczny środek kontrastujący Gadopentetate Dimeglumine roztwór do wstrzykiwań 0,469g/ml x fiolka 15 mlGADOPENTETATE DIMEGLUMINE roztwór do wstrzykiwań 0,469g/ml x 1 fiolka 15 6 Paramagnetyczny środek kontrastujący Gadoteridolum 279,3 mg/ml roztwór do wstrzykiwań x 1 fiolka 15 ml 7 Paramagnetyczny środek kontrastujący Gadobutrol 1,0 0,60472 g/ml roztwór do wstrzykiwań x 1 fiolka 7,5 ml 8 Środek kontrastowy niejonowy, trójjodowy, roztwór do wstrzykiwań Joheksolum 755 mg.ml (350 mgl/ml) x 1 butelka 200 ml 9 Środek kontrastowy niejonowy, trójjodowy, roztwór do wstrzykiwań Jomeprolum 714,4 mg.ml (350 mgl/ml) x 1 butelka 200 ml 10 Środek kontrastowy niejonowy, dimeryczny, sześciojodowy roztwór do wstrzykiwań Jodiksanol 625 mg/ml (320 mgl/ml) x 1 butelka 100 ml PAKIETÓW, W OKRESIE 12 MIESIĘCY.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wco.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach