Przetargi.pl
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Dąbrówka

Nadleśnictwo Choczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 84-210 Choczewo, ul. Świerkowa 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5722 629 , fax. 058 5722606
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Choczewo
  ul. Świerkowa 8 8
  84-210 Choczewo, woj. pomorskie
  tel. 58 5722 629, fax. 058 5722606
  REGON: 19003679500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.choczewo.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Dąbrówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej - leśniczówki Dąbrówka wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną w miejscowości: Dąbrówka, na działce nr ewid.: 232/1, obręb ewid.: Dąbrówka, Gmina Gniewino. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) projekt budowlany - załącznik nr 9 do SIWZ; b) przedmiar robót - załącznik nr 10 do SIWZ; c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 11 do SIWZ. 3. Wszystkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 2 mają przykładowy charakter, a wykonawca ma prawo każdorazowo przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt (materiał) bądź jego element równoważny, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych. 4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 5. Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia dostarcza i zabezpiecza wykonawca. 6. Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia określone w przedmiarze robót należy traktować jako określenie wymaganych parametrów technicznych i technologicznych oraz standardów jakościowych. 7. Prace stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. - o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.); 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wymaganą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr konta: 93 1130 1121 0006 5603 3790 0002 Tytuł: Wadium do przetargu NZ.270.1.2.2015 - leśniczówka Dąbrówka w takim terminie, aby pieniądze znalazły się na koncie zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy wnieść przez złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w kasie zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy nadleśnictwa, tak aby wadium znalazło się w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 6. Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego oraz zobowiązywać do zapłaty ustalonej kwoty wadium w sytuacji wystąpienia co najmniej jednego przypadku powodującego zatrzymanie wadium przez zamawiającego określonego w ustawie, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt XIII niniejszej SIWZ. 7. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 13. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_choczewo/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach