Przetargi.pl
Ubezpieczenie ROPS w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5630736 , fax. 058 5630773
 • Data zamieszczenia: 2015-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
  ul. Skarszewska 7 7
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 5630736, fax. 058 5630773
  REGON: 19208242800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops-starogard.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie ROPS w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zakresem opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665160000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rops-starogard.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach