Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających Akademii Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 6262537 , fax. 058 6262963
 • Data zamieszczenia: 2015-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  ul. Śmidowicza 69 69
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 6262537, fax. 058 6262963
  REGON: 19006413600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających Akademii Marynarki Wojennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest ubezpieczenie Akademii Marynarki Wojennej w zakresie: Mienia i odpowiedzialności cywilnej Pojazdów mechanicznych Jednostek pływających Odpowiedzialności cywilnej w związku z pracami na platformie NNW w związku z pracami na platformie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665160000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: klauzule fakultatywne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amw.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach