Przetargi.pl
Ubezpieczenie fabrycznie nowych pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 na okres od dnia 31 grudnia 2014 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie auto casco pojazdów należących do Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 169
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6290926 , fax. 058 6290946
 • Data zamieszczenia: 2014-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
  ul. Chwaszczyńska 169 169
  81-571 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6290926, fax. 058 6290946
  REGON: 19041818900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie fabrycznie nowych pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 na okres od dnia 31 grudnia 2014 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie auto casco pojazdów należących do Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest ubezpieczenie fabrycznie nowych pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (zwanego dalej również PKM sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 na okres od dnia 31 grudnia 2014 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie auto casco pojazdów należących do Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665160000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Poziom zaoferowanej franszyzy integralnej w ubezpieczeniu auto casco
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pkmgdynia.pl/Przetargi-inne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach