Przetargi.pl
WYKONANIE OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DROGI KOLEJOWEJ I OBIEKTÓW KOLEJOWYCH (PRZEGLĄD JEDNOROCZNY WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH) ORAZ WYKONANIE OBCHODU I KONSERWACJI W LATACH 2015 -2016.

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 626 21 98 , fax. 58 6262314
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 626 21 98, fax. 58 6262314
  REGON: 19023285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwgdynia.wp.mil.pl;
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DROGI KOLEJOWEJ I OBIEKTÓW KOLEJOWYCH (PRZEGLĄD JEDNOROCZNY WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH) ORAZ WYKONANIE OBCHODU I KONSERWACJI W LATACH 2015 -2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: WYKONANIE OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DROGI KOLEJOWEJ I OBIEKTÓW KOLEJOWYCH (PRZEGLĄD JEDNOROCZNY WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH) ORAZ WYKONANIE OBCHODU I KONSERWACJI W LATACH 2015 -2016. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502250008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania przeglądu rocznego w 2015
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpwgdynia.wp.mil.pl,
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach