Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA DACHU CERAMICZNEGO BUDYNKU NR 19 JW 4408 W SULECHOWIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1. SPRAWA 120/PN/2013.

Jednostka Wojskowa 5286 ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3672 404 , fax. 68 3672 556
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 5286
  ul. Piastów 7 7
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 68 3672 404, fax. 68 3672 556
  REGON: 08051914500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA DACHU CERAMICZNEGO BUDYNKU NR 19 JW 4408 W SULECHOWIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1. SPRAWA 120/PN/2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa dachu ceramicznego budynku nr 19 JW 4408 w Sulechowie ul. Wojska Polskiego 1. Budynek usytuowany jest na terenie Jednostki Wojskowej i jest obiektem przeznaczonym na klub garnizonowy ,dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Robotami objęte są roboty naprawcze dachu ceramicznego oraz na wymianie okien drewnianych na okna PCV i malowanie elewacji od strony ul. Wojska Polskiego. Prace będą polegać na naprawie istniejącego dachu ceramicznego i wykonanie prac budowlanych polegających na wymianie okien drewnianych na okna z PCV i pomalowaniu z częściową naprawą tynku na elewacji. Zakres robót i usług do realizacji: 1. Roboty dekarskie - rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnej - rozebranie konstrukcji więźby dachowej - ołacenia dachu - wykonanie przemurowań kominów z cegieł - mocowanie folii dachowej na krokwiach z montażem kontrłat na dachu - montaż łat pod dachówkę profilowaną z obrobieniem przy oknach dachowych typu wole oko - ułożenie dachówek karpiówek ceramicznych w koronkę. Dachówka karpiówka Dk 15,5x36 Keramic lub równorzędną w kolorze naturalnej czerwieni. - docieplenie ścian i montaż zabezpieczenia przeciwśniegowego z płotkiem - montaż kominków wentylacyjnych - montaż wyłazów dachowych - rozebranie i montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek z blachy tytan-cynk - wymiana przewodów instalacji odgromowej i uziemiającej wraz z montażem złącz i wykonanie pomiarów instalacji - utylizacja i wywiezienie gruzu ceramicznego i tarcicy 2. Roboty budowlane - malowanie tynku zewnętrznego farbą akrylową z miejscowym uzupełnieniem tynku - roboty rozbiórkowe - wymontowanie okien skrzynkowych i krosnowych - zamontowanie okien z PCV - wykonanie obróbek tynkarskich na zewnątrz okien - wypełnienie ubytków pozostałych po oknach - obróbka powierzchni bocznych i nad okiennej 9 wyrównanie tynku do istniejącego, zamalowanie powierzchni tynkowej) - wymiana parapetów wewnętrznych lastryko na nowe plastykowe komorowe, białe z twardego PCV - wywóz zdemontowanych ram okiennych i skrzydeł okiennych oraz przekazanie ich do utylizacji - wywóz gruzu po skutym tynku i parapetach lastrykowych 3. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty dekarskie i budowlane w zakresie których wchodzą wszystkie czynności i prace umożliwiające i mające na celu wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej z uzupełnieniem tynku i malowaniem elewacji od strony ul. Wojska Polskiego wg przedmiaru robót nie wymienione w przedmiarze robót lecz bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędne do poprawnego i w pełni kompletnego wykonania wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej. Dachówka i okna będące przedmiotem zamówienia powinny być dopuszczone w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r 0 wyrobach budowlanych( Dz. U. nr 92 poz. 881 ze zmianami0 oraz spełnić wszystkie wymagania opisane w niniejszej specyfikacji. Nowe okna muszą odtwarzać zewnętrzną stronę oryginalnych okien, w tym wszystkie podziały okienne, wymiary, profilowanie ślemienia, listwy przymykowe i szczebliny. Wszystkie okna należy wykonać z profili 5-cio komorowych systemu typów takich jak; Veka, Rehau, Aluplast, Trocal, lub równoważnych w kolorze białym. Izolacyjność cieplna - Okna należy wyposażyć w szyby zespolone ze szkła 4-16-4 mm ze szkłem niskoemisyjnym i argonem o współczynniku ciepła U= 1,0 lub 1,1 W/m2K. Okna powinny być wyposażone w okucia takie jak np. Roto, Siegenia, lub równoważne z blokadą uchylną w kwaterach rozwieralno-uchylnych, klamka aluminiowa o podwyższonej wytrzymałości, uszczelki dociskowe i przyszybowe w kolorze czarnym, uszczelka zaślepiająca rowek rowek ościeżnicy w kolorze białym, komplet maskownic na zawiasy i odwodnienia. Wykonane okna powinny spełniać wymogi określone w PN-EN 12208:2001 Malowanie elewacji z częściowym uzupełnieniem tynku zewnętrznego należy wykonać w kolorze jak elewacja pomieszczeń przy budynku remontowanym. Kolorystyka zostanie ustalona w czasie wykonywanego remontu. Uwaga: Wymiary otworów ościeży są orientacyjne. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym , zobowiązany jest do dokonania pomiarów istniejących otworów i doboru odpowiednich wymiarów okien przed ich wykonaniem i zamontowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach