Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/09 NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, DOSTAWĘ CIEPLARKI LABORATORYJNEJ, SUSZAREK LABORATORYJNYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w likwidacji ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2776210 , fax. 032 2776210
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w likwidacji
  ul. Zamkowa 4 4
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2776210, fax. 032 2776210
  REGON: 24008525200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srzabrze.med.ol
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/09 NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, DOSTAWĘ CIEPLARKI LABORATORYJNEJ, SUSZAREK LABORATORYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DZIERŻAWA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, DOSTAWA CIEPLARKI LABORATORYJNEJ, SUSZAREK LABORATORYJNYCH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium, ani należytego zabezpieczenia wykonania umowy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust 1 -2 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawa zamówień publicznych z późn. zm. e) Dostarczą ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi w rozdziale VII i VIII SIWZ 2. Warunki będą oceniane wg formuły spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości i nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srzabrze.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach