Przetargi.pl
Usługi bileterskie i szatniarskie dla potrzeb Teatru Śląskiego..

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-003 Katowice, ul. Rynek 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2587-251 , fax. 0-32 2598-976
 • Data zamieszczenia: 2015-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
  ul. Rynek 10 10
  40-003 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 2587-251, fax. 0-32 2598-976
  REGON: 00027924900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrslaski.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi bileterskie i szatniarskie dla potrzeb Teatru Śląskiego..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na a) Obsłudze bileterskiej b) Obsłudze szatni Dużej Sceny, Sceny Kameralnej, Sceny w Malarni oraz w innych obiektach na terenie Katowic, w których będą wystawiane spektakle teatru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4.1 oraz 4.2 do SIWZ...
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie zawodowe osób wykonujących usługę bileterską
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatrslaski.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach