Przetargi.pl
Przyjmowanie bezdomnych psów i kotów do schroniska z terenu miasta Piekar Śląskich

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3939379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2015-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 3939379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przyjmowanie bezdomnych psów i kotów do schroniska z terenu miasta Piekar Śląskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przyjmowanie bezdomnych psów i kotów do schroniska z terenu miasta Piekary Śląskie, zapewnienie im pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę ciała, zapewnienie odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia, opieki weterynaryjnej oraz wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji przyjętych do schroniska psów i kotów Szacunki dot. ilości zwierząt : a) 7 kotów b) 98 psy 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć przyjmowanych do schroniska zwierząt umieszczania tych zdjęć na stronie internetowej schroniska, w opisie zamieszczając informację pies , kot zabrany z terenu miasta Piekary Śląskie. Należy przekazać fotografie psów i kotów zabranych w ciągu miesiąca (okresu rozliczeniowego) elektronicznie na adres Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: ekokomunalna@piekary.pl 3. Schronisko musi dysponować umową z lecznicą dla zwierząt świadczącą usługi dla schroniska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: odległość schroniska od miasta Piekary Śląskie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach