Przetargi.pl
Usługa polegająca na pozyskaniu środków pieniężnych od sponsorów

Tyski Sport S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Barona 30
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 733 01 86 , fax. 32 733 01 86
 • Data zamieszczenia: 2015-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tyski Sport S.A.
  ul. Barona 30 30
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 733 01 86, fax. 32 733 01 86
  REGON: 24192206900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na pozyskaniu środków pieniężnych od sponsorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W szczególności przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: a) wyszukiwanie Sponsorów; b) uzgadnianie z Zamawiającym strategii prowadzenia negocjacji; c) przeprowadzanie negocjacji; d) każdorazowo kojarzenie sponsorów z Zamawiającym i doprowadzenie do zawierania umów sponsoringu na kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy; e) realizacja zamówienia w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Deklarowana kwota sponsoringu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.tyski-sport.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach