Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Zawierciu

Sąd Rejonowy w Zawierciu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6497901 , fax. 32 6497903
 • Data zamieszczenia: 2015-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Zawierciu
  ul. Leśna 4 4
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 6497901, fax. 32 6497903
  REGON: 00032223500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Zawierciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Sądu Rejonowego w Zawierciu, w budynkach : 1.1 przy ul. Leśnej 4, 1.2 przy ul. Paderewskiego 12, oraz prowadzenie nadzoru systemu alarmowego, napadowego, kontroli dostępu oraz monitoring systemu telewizji przemysłowej w budynku Sądu w Zawierciu przy ul. Leśnej 4 i ul. Paderewskiego 12. 2. Wykonanie zamówienia w szczególności polegać będzie na: 2.1 pełnieniu dyżurów w wyznaczonych posterunkach i czasie przez kwalifikowanych pracowników ochrony, 2.2 obsługę szatni przez jedną osobę - każdego roboczego dnia tygodnia w godzinach 7:45 do 15:45, w miesiącach od 01 stycznia do 30 kwietnia oraz od 01 października do 31 grudnia. 2.3 podłączenia systemów zainstalowanych w obiektach Zamawiającego do centrum monitoringu Wykonawcy i monitorowanie sygnałów w całym okresie obowiązywania umowy we wszystkie dni roku, przez 24 godziny na dobę, 2.4 podejmowaniu w uzasadnionych przypadkach działań interwencyjnych, także poprzez wykorzystanie zmotoryzowanej grupy interwencyjnej, przy czym czas dojazdu grupy interwencyjnej w czasie urzędowania Zamawiającego do obiektów Zamawiającego (Zawiercie, ul. Leśna 4 i ul. Paderewskiego 12) nie będzie dłuższy niż zadeklarowany przez Wykonawcę w treści oferty i zawsze nie dłuższy niż 20 minut od odebrania sygnału (wezwania) w czasie urzędowania Zamawiającego oraz krótszy w pozostałych godzinach, 2.5 w uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiającego, lub pracownika Wykonawcy / służby ochrony w obiekcie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa jednostki, asysty grupy interwencyjnej, potwierdzonej wpisem do książki służby, w czasie obchodów obiektu przy ul. Leśnej 4 i przy ul. Paderewskiego 12, bądź konieczności podjęcia interwencji. 2.6 wsparcia serwisu technicznego, we wszystkie dni tygodnia i 24 godziny na dobę przez techników posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia, dla systemu CCTV, alarmowego, napadowego, kontroli dostępu, zainstalowanych u Zamawiającego, w przypadku ich awarii. 2.7 Utrzymywanie w stałej gotowości do pracy systemów zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, w tym również przeprowadzanie kwartalnych, protokolarnych przeglądów systemów. 2.8 eskorta kasjera do banku/ na pocztę w sposób następujący : - codziennie ( w dniach pracy Sądu) do Banku Śląskiego w Zawierciu odległość od Sądu do 100 m - raz w tygodniu ( w dniach pracy Sądu) do oddziału Poczty Polskiej w Zawierciu odległość od Sądu do 1 km - asysta na trasie tam i z powrotem, - raz w tygodniu ( w dniach pracy Sądu) do oddziału Banku PKO w Zawierciu odległość od Sądu do 1 km - asysta na trasie tam i z powrotem, w uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiającego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa kasjera - możliwość wezwania grupy interwencyjnej, celem konwoju wartości pieniężnych, znaków opłaty sądowej, bądź depozytów wartościowych. Konwój wartości pieniężnych nie przekracza 1 jednostki obliczeniowej. 3. W ramach świadczonej usługi Wykonawca wyposaży obiekt na ul. Leśnej 4 w ręczny wykrywacz metali oraz alkotest. 4. Zamawiający wymaga aby usługa była wykonywana wyłącznie przez pracowników ochrony posiadających odpowiednie kwalifikacje pozostających w stosunku pracy z Wykonawcą. 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są w: - opisie przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ i umowy, - wzorze umowy na świadczenie usług ochrony stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące złotych,00/100). 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 15.12.2015 r. do godz.9.00. 3. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Katowice, nr konta: 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 z adnotacją : Wadium - nr sprawy ZP 4/15 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w rozdziale X pkt 1 SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 5. Wadium wniesione w poręczeniu lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 15.12.2015 r. do godz.9.00 w siedzibie zamawiającego, adres jak w rozdz. VI SIWZ w pok. Nr 105. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 6. Wadium wniesione w formie poręczenia lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 8. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 9. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować co najmniej cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 10. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas dojazdu grupy interwencyjnej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach