Przetargi.pl
Usługa zarządzania infrastrukturą techniczną Stadionu Miejskiego Tychy

Tyski Sport S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Barona 30
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 733 01 86 , fax. 32 733 01 86
 • Data zamieszczenia: 2015-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tyski Sport S.A.
  ul. Barona 30 30
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 733 01 86, fax. 32 733 01 86
  REGON: 24192206900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zarządzania infrastrukturą techniczną Stadionu Miejskiego Tychy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Do podstawowych czynności objętych ww. usługą należą: 1.1. Obecność osoby świadczącej powyższą usługę na terenie obiektu Zamawiającego przynajmniej cztery razy w tygodniu (min. 8 godz. dziennie). 1.2. Optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej obiektu, w tym zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. 1.3. Prowadzenie ewidencji kosztów związanych z eksploatacją i technicznym utrzymaniem obiektu. 1.4. Kontrolowanie prawidłowości realizacji umów zawieranych przez Zamawiającego związanych z utrzymaniem i eksploatacją technicznego wyposażenia obiektu. 1.5. Bieżące monitorowanie potrzeb napraw i remontów obiektu, drobna konserwacja i utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczanie do jego pogorszenia. 1.6. Usuwanie usterek oraz konserwacja powinna odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego. 1.7. Bieżące udzielanie Zamawiającemu ustnych lub pisemnych wyjaśnień i informacji związanych ze stanem technicznym obiektu. 1.8. Nadzór nad prawidłowością działania instalacji elektrycznych. 1.9. Nadzór nad prawidłowością działania instalacji wod.-kan. 1.10. Nadzór nad prawidłowością działania instalacji wentylacyjnych i c.o. 1.11. Nadzór nad prawidłowością działania instalacji niskonapięciowych, w szczególności: BMS, SAP, DSO, SKD, SSWiN, CCTV. 1.12. Zgłaszanie usterek gwarantom, dopilnowanie terminów usunięcia usterki oraz potwierdzenie usunięcia usterki. 1.13. Koordynacja testów współdziałania systemów przed imprezami masowymi. 1.14. Zmiany scenariuszy działania systemów w celu optymalizacji funkcjonalności i zużycia energii. 1.15. Obecność podczas imprez masowych - około 20 imprez masowych rocznie (mecze piłki nożnej). 1.16. Nadzór nad adaptacją pomieszczeń najemców a w szczególności kolizji instalacji elektrycznych z instalacjami budynku. 1.17. Wykonywanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych bądź ustnych poleceń i dyspozycji związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej obiektu. 1.18. Przygotowywanie harmonogramu planu przeglądów / kontroli okresowych stanu technicznego obiektu budowlanego, oraz przeglądów technicznych instalacji i urządzeń zainstalowanych w obiekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu. 1.19. Zlecenie przeprowadzanie przeglądów / kontroli w terminach określonych w ustalonym harmonogramie przez osoby mające uprawnienia do tego typu czynności. 1.20. Na polecenie Zamawiającego zbieranie ofert firm zainteresowanych wykonaniem określonego zadania polegającego m.in. na usunięciu usterek z przeglądu stanu technicznego obiektu, instalacji i urządzeń, remontach, przebudowie lub modernizacji wynikającego z potrzeb Zamawiającego. 1.21. Utrzymanie pełnej sprawności technicznej obiektu, zapewnienia konserwacji, bieżących napraw i remontów wszelkich instalacji ((instalacji sanitarnej (wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, CO i CWU), odgromowej, elektrycznej oraz p.poż.)) i urządzeń istniejących w obiekcie, zarówno w celu zachowania odpowiedniego standardu użytkowego obiektu oraz jej urządzeń i instalacji jak i zapewnienia ich funkcjonalności z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego. Zarządca zobowiązany jest do stałego monitorowania stanu techniczno-użytkowego obiektu i w razie stwierdzenia takowej potrzeby, bezzwłocznego podjęcia stosownych działań. 1.22. Reprezentowanie Zamawiającego w sprawach związanych z zarządzaniem infrastrukturą techniczną obiektu, mieszczących się w zakresie uprawnień i obowiązków powierzonych Wykonawcy (Reprezentowanie przed UDT oraz innymi prawnymi instytucjami). 1.23. Telefoniczne, faxowe lub mailowe przyjmowanie zleceń prac bieżących. 1.24. Bieżąca kontrola wykonywanych zleceń oraz uczestniczenie przy ich odbiorach. 1.25. Wykonawca będzie przestrzegał postanowień umów wiążących Zamawiającego m.in. z dostawcami mediów i ochrony, dotyczących przedmiotowego obiektu. 1.26. Wykonywanie innych czynności w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną obiektu a nie opisane powyżej, a wynikające z Prawa Budowlanego i innych przepisów. 1. Wymagania: 1.1. Od wykonawcy wymaga się świadczenia usług osobiście. Zabrania się podzlecania powyższego zakresu prac innym osobom. 1.2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia SEP E i SEP D w zakresie min. do 1 000 V. 1.3. Wykonawca musi posiadać praktyczną znajomość obsługi systemu BMS. 1.4. Wymagana jest dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakiet Office + podstawy CAD
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.tyski-sport.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach