Przetargi.pl
Montaż z podłączeniem, demontaż oraz wynajem elementów oświetlenia świątecznego.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3939379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2015-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 3939379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż z podłączeniem, demontaż oraz wynajem elementów oświetlenia świątecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Montaż we wskazanych miejscach wraz z podłączeniem do sieci oświetlenia ulicznego dekoracji świątecznych typu OSD w ilości 50 szt. stanowiących majątek gminy, konserwacja i demontaż. 2. Montaż z podłączeniem do sieci oświetlenia ulicznego i demontaż wynajętych od Wykonawcy dekoracyjnych elementów świątecznych opisanych w SIWZ w niżej wymienionych ciągach ulic w Piekarach Śląskich: a) ul. Bytomska skrzyżowanie z ul. Karola Miarki dekoracja świetlna w kształcie choinki wys. 10 m, b) ul. Bytomska Urząd Miasta dekoracja drzewa wysokiego dekoracja świetlna na bazie oświetlenie kurtyny lub warkocze świetlne LED okrywające koronę z góry na dół, barwa: ciepła biała oraz sopli - spadające światło LED, barwa: zimna biała, c) ul. Bytomska MDK dekoracja drzewa małego przy MDK oświetlenie na bazie kurtyny lub warkocze świetlne LED okrywające koronę z góry na dół barwa: ciepła biała, d) ul. Bytomska Rondo Kopalni Julian dekoracja świetlna element przestrzenny 3D w formie prezentu, e) ul. Bytomska Rondo Kopalni Julian dekoracja świetlna element płaski 2D montowany na słupach (2 na jednym słupie) Ilość: 6 kpl. f) ul. Bytomska dekoracja świetlna element płaski 2D, montowana na latarniach. Ilość: 36 szt. g)element dekoracyjny w formie bramy powitalnej montowany nad jezdnią, Ilość: 3 szt. h)ul. Wyszyńskiego Rondo Kopalni Andaluzja element dekoracyjny 3D w kształcie choinki o wysokości min. 3,00 m, montowany na słupie, Ilość: 1 szt. i) ul. Wyszyńskiego Rondo Kopalni Andaluzja dekoracja świetlna element przestrzenny 3D, montowana na latarniach o wysokości min 2,90m. Ilość: 6 szt. j) ul. Wyszyńskiego dekoracja świetlna element płaski 2D, montowany na latarniach. wymiary: min Ilość: 16 szt. ODS-076 wymiary: min 240cm x 100cm k)ul. Oświęcimska sople świetlne, ilość: 350 mb - pasaż, 200 mb przed Ośrodkiem Kultury Andaluzja l) ul. Oświęcimska - park Trzech Bohaterów dekoracja świetlna element płaski 2D, montowany na latarniach. wymiary: min Ilość: 5 szt. ODS-076 wymiary: min 240cm x 100cm m) ul. Roździeńskiego skrzyżowanie z ul. Bednorza dekoracja świetlna element płaski 2D, montowana po trzy elementy na słupie. Ilość: 6 szt. n) ul. Przyjaźni dekoracja świetlna element płaski 2D, montowany po trzy elementy na słupie. Ilość: 3 szt. o) ul. Przyjaźni dekoracja świetlna element płaski 2D, montowany na latarni. Ilość: 3 szt. p) ul. Główna dekoracja świetlna element płaski 2D, montowana na słupach. Ilość: 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dyspozycyjność w zakresie usuwania awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach