Przetargi.pl
dostawa odczynników do wykonania oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora umożliwiającego wykonanie tych oznaczeń w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii - Instytutu Oddział Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 15
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 00028836600028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa odczynników do wykonania oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora umożliwiającego wykonanie tych oznaczeń w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii - Instytutu Oddział Gliwice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa odczynników do wykonania oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora umożliwiającego wykonanie tych oznaczeń w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii - Instytutu Oddział Gliwice, w tym: Zadanie n
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 tejże ustawy a także wymagania określone w SIWZ. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/niespełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w części VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dokumenty odpowiednio potwierdzające, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość wg parametrów ocenianych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.io.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach