Przetargi.pl
Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Sienkiewicza 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4181592, 4181056 , fax. 032 4153381
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Sienkiewicza 3 3
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4181592, 4181056, fax. 032 4153381
  REGON: 00086851400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 wyodrębnione części. Część I - Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą na okres 12 miesięcy , w pełni automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii grup krwi - badania mikrometodą kolumnową. Część II - Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą na okres 12 miesięcy , w pełni automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii grup krwi - do badań techniką mikropłytkową. Cześć III - Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych do badań konsultacyjnych. Cześć IV - Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej - metoda manualna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 A dla części I, II, III i IV i załączniki nr 6 dla części I, II, III i IV do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 0 pln

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia cząstkowego (pojedynczej dostawy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach