Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 25/PN/16 na dostawę odczynników do oznaczania prokalcytoniny,troponiny, CK MB MASS oraz D-Dimerów wraz z dzierżawą dwóch aparatów immunochemicznych

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 248 24 52 , fax. 32 779 59 12
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
  ul. W. Lipa 2 2
  41-703 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 32 248 24 52, fax. 32 779 59 12
  REGON: 24146865300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalruda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 25/PN/16 na dostawę odczynników do oznaczania prokalcytoniny,troponiny, CK MB MASS oraz D-Dimerów wraz z dzierżawą dwóch aparatów immunochemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania prokalcytoniny, troponiny, CK MB MASS oraz D-Dimerów wraz z dzierżawą dwóch aparatów immunochemicznych, spełniających parametry graniczne opisane w załączniku nr 3 do SIWZ/UMOWY dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: - Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 74), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1252), - Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych ze zmianami. 3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty pełnej, zawierającej wszystkie wymienione elementy (tj. dwa analizatory, wraz z odczynnikami, kalibratorami, kontrolami i materiałami eksploatacyjnych do analizatorów). Oferowane analizatory, odczynniki, kalibratory, muszą stanowić kompletny system analityczny. 4. Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów kontrolnych do wszystkich rodzajów oznaczeń wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ/UMOWY w ilości zapewniającej kontrolę jakości na wszystkich poziomach wg harmonogramu przez cały okres trwania umowy. 5. Zamawiający wymaga wyszczególnienia kosztów: zestawów odczynnikowych, kalibratorów, kontroli (odczynniki + kalibratory + kontrole) - w formie tabeli cen jednostkowych (załącznik nr 2 i 4, z których sumy zostaną podane w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ/UMOWY) oraz kosztów: materiałów eksploatacyjnych do analizatora oraz dzierżawy urządzenia - łączne kwoty podane w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ/UMOWY. 6. Wykonawca na swój koszt włączy analizatory immunochemiczne do sieci LIS w terminie 14 dni od podpisania protokołu uruchomienia analizatorów w lokalizacjach: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 41-703 Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2 oraz 41-711 Ruda Śląska, ul. Główna 11. 7. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji zamówienia należy obliczyć z należytą starannością. W przypadku wystąpienia braków w odczynnikach, materiałach kontrolnych i akcesoriach potrzebnych do wykonania przedstawionej ilości badań, koszty uzupełniających towarów pokryje Wykonawca. 8. Termin ważności oferowanych odczynników nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. 9. Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów eksploatacyjnych będzie następowała sukcesywnie, w drodze okresowych zamówień pisemnych (w tym poprzez faks) zgłaszanych przez Zamawiającego, do wskazanego pomieszczenia w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Szpitala, transportem Wykonawcy w terminie do 6 dni od daty złożenia zamówienia na koszt Wykonawcy. 10. Dostawa będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia. 11. Ilości przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 i 4 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu. 12. Oferowane analizatory będą objęte gwarancją i bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy. Wymagany czas reakcji serwisu do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. 13. Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe w tym dostawa i wymiana części zamiennych (transport i usługi serwisanta wraz z jego przyjazdem) następowały na koszt Wykonawcy. Zamawiający ponosi tylko i wyłącznie koszt materiałów eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji urządzeń (lampy oraz wszystkie inne niezbędne wskazane przez Wykonawcę w tabeli załącznika nr 4). 14. Dostawa i instalacja analizatorów immunochemicznych nastąpi w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy również bezpłatnie rozruchowy pakiet odczynników i akcesoriów (zestaw do CK MB MASS z materiałem kalibracyjnym i kontrolnym - do każdego analizatora po jednym). Urządzenia zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Koszty dostawy instalacji i szkolenia dla personelu poniesie Wykonawca. 15. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oferowanych analizatorów oraz wszelkie inne dokumenty związane z urządzeniami najpóźniej w dniu instalacji urządzenia. 16. Wykonawca w dniu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego urządzeń jest zobowiązany do dostarczenia Kierownikowi Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w formie papierowej kopie aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1203 z późn. zm) dla odczynników posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Dla odczynników, które nie zawierają substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne należy załączyć oświadczenie producenta, że oferowane odczynniki są bezpieczne. 17. Dostarczone analizatory będą wyposażone we wszystkie akcesoria umożliwiające natychmiastowe podjęcie pełnego zakresu pracy tj. w szczególności m. in. raki, wkłady, statywy, pojemniki redukujące, kuwety, adaptery dla prób w naczyniach pierwotnych itp.). 18. Zamawiający będzie objęty bez dodatkowych opłat programem międzynarodowej kontroli jakości preferowanej przez Wykonawcę, firmy RIQAS wg harmonogramu w okresie obowiązywania umowy na wszystkie parametry. 19. Wymagane jest posiadanie znaku CE dla analizatora, akcesoriów i wszystkich odczynników. 20. Wymagana niezmienność cen odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawy: 12 miesięcy. 21. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy, wystawionej faktury Zamawiającemu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Objętość próbki do oznaczania prokalcytoniny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalruda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach