Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy gazu płynnego Propan techniczny oraz montaż i dzierżawa trzech zbiorników z wyposażeniem

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 113
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2417050, 2411313 , fax. 032 2417055
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
  ul. Dąbrowskiego 113 113
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 2417050, 2411313, fax. 032 2417055
  REGON: 27156867300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moris.chorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy gazu płynnego Propan techniczny oraz montaż i dzierżawa trzech zbiorników z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan techniczny oraz montaż i dzierżawa trzech zbiorników wraz z wyposażeniem. Gaz płynny będzie przeznaczony do zasilania kotłowni, która służyć będzie do podgrzewania murawy boiska stadionu m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091221104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: a) ustawowe uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) niezbędną wiedzę i doświadczenie - tj. wykonywali/wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zadanie odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna wykonanie montażu i wydzierżawienie zbiorników wraz z parownikiem oraz sukcesywnych dostaw gazu płynnego przez okres co najmniej 2 lat. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 100 tys. zł. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz warunków przedmiotowych Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz celem potwierdzenia, że przedmiot oferty spełnia wymagania techniczne, technologiczne, jakościowe i użytkowe narzucone przedmiotowi zamówienia, a także tego, że wykonawca jest zdolny wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami, jakim podlega sposób wykonania zamówienia, wykonawcy złożą niżej wymienione dokumenty. 1) Celem potwierdzenia spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp..( załącznik nr 2 do SIWZ) 2) Celem potwierdzenia spełniania warunku posiadania ustawowych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej wykonawca dołączy do oferty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, czyli obrót paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04. 1997r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504 z póź. zm.) 3) Celem potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dołączą do oferty wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Za zadanie odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie montażu i wydzierżawienie zbiorników wraz z parownikiem oraz sukcesywnych dostaw gazu płynnego przez okres co najmniej 2 lat Wzór - załącznik nr 3 do siwz. 4) Celem potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia opisanego przez zamawiającego, wykonawcy dołączą do oferty aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 100 tys. zł. 5) Dokumenty wymagane od wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami określonymi w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605, ze zm. Dz. U. z 2008 r., Nr 188 poz. 1155). 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. c) Każdy z wykonawców występujących wspólnie jest obowiązany złożyć indywidualnie dokumenty wymienione w poz.6.1), 6.2) lit.a) niniejszej specyfikacji. d) Zamawiający oceni spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców składających wspólną ofertę w następujący sposób: - niespełnienie warunku w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania przez któregokolwiek z wykonawców wyklucza wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę; - spełnienie warunków w zakresie uprawnień (koncesja), doświadczenia oraz sytuacji finansowej będą oceniane łącznie; - każdy z wykonawców występujących wspólnie musi być ubezpieczony od OC na w/w warunkach, przy czym będzie oceniana łączna suma ubezpieczenia (kwota gwarancyjna); 7) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów (w tym także pełnomocnictw) lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy (lub wadliwe pełnomocnictwa), do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.moris.chorzow.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach