Przetargi.pl
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Zamłynie, Piła Pierwsza, część Piły Drugiej ul. Jesiennej oraz Bór Zapilski

Gmina Wręczyca Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 42-130 Wręczyca Wielka, ul. Henryka Sienkiewicza 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3170245 , fax. 034 3170215
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wręczyca Wielka
  ul. Henryka Sienkiewicza 1 1
  42-130 Wręczyca Wielka, woj. śląskie
  tel. 034 3170245, fax. 034 3170215
  REGON: 00055130300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Zamłynie, Piła Pierwsza, część Piły Drugiej ul. Jesiennej oraz Bór Zapilski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Zamłynie, Piła Pierwsza, część Piły Drugiej ul. Jesiennej oraz Bór Zapilski o zakresie: Sieć grawitacyjne i tłoczna - ok. 11 km Przyłącza kanalizacyjne - ok. 250
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6.000 zł w terminie do 04.05.2009 r. do godz. 8.00 W przypadku przelewu: na konto nr 64 82 49 0001 2001 0000 0912 0015 W przypadku innej formy wadium dopuszczonej przez ustawę Pzp w sekretariacie Urzędu Gm
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu : W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia - uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby na dzień składania oferty b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. - zrealizowali (tzn. rozpoczęli prowadzili i zakończyli roboty) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, co najmniej 3 projekty budowlano-wykonawcze zawierające kanalizację sanitarną, w tym, co najmniej dwa o wartości projektu powyżej 150.000,00 PLN każdy. c) posiadają polisę ubezpieczeniową OC lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę co najmniej 230 000 zł d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych SPOSÓB OCENY OFERTY A - kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 8. specyfikacji Ao/Ak * 100 = ilość punktów Ao - najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych za wykonanie poszczególnego zadania Ak- cena oferty rozpatrywanej za wykonanie poszczególnego zadania 100 - stały współczynnik Przetarg wygra oferent, którego oferta uzyska największą ilość punktów. W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie bądź więcej ofert nie odrzuconych zawierają identyczną najniższą cenę. Zamawiający zwróci się do zainteresowanych Oferentów o złożenie ofert dodatkowych, zawierających cenę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓWBIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych - wg załącznika nr 5 do specyfikacji. 3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie - w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku oferentów (dotyczy także spółek cywilnych). 4. Uprawnienia do projektowania oraz przynależność do Izby. 5. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne projektów budowlano-wykonawczych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością projektowi stanowiącemu przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach