Przetargi.pl
Remont mostu na potoku Straceniec.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły ogłasza przetarg

 • Adres: 34-371 Ujsoły, ul. Św. Huberta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8647352 , fax. 033 8647580
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
  ul. Św. Huberta 2 2
  34-371 Ujsoły, woj. śląskie
  tel. 033 8647352, fax. 033 8647580
  REGON: 07100197800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly/index.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu na potoku Straceniec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont mostu na potoku Straceniec i obejmuje rozebranie istniejącej konstrukcji ( demontaż prefabrykowanych płyt żelbetowych, demontaż dźwigarów głównych, rozbiórka ścianek zaplecznych do poziomu muru oporowego ), wyko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1700,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z zamówieniem: b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp 2)Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w świetle art.26 ust.3 Pzp .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a)wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku zał. 1 b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubzgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) c)oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy (na formularzu zał. nr 7) d)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); e)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatko wego ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ) f)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia - min. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej/załączyć kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa / g)wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca - wg zał. 6 h) wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (2004-2008) robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie wg załączonego wzoru - zał. 5 - minimum wykonanie jednego mostu o wartości co najmniej 70 000.00 PLN brutto i) informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - min. 80 000.00 PLN. j) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej k) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzuwg zał. 3) l)wykaz proponowanych podwykonawców / z podaniem nazw firm/ wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik 9 do SIWZ ) - w przypadku braku podwykonawców należy wpisać-nie przewiduje się realizacji robót przez podwykonawców/. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, musi dołączyć do oferty podpisane przez podwykonawcę oświadczenie o gotowości do współpracy z oferentem w zakresie realizacji powierzonej części przedmiotu zamówienia. m) wypełniony Kosztorys ofertowy uproszczony na podstawie załączonego przedmiaru robót zał.nr 8 n)kopia dokumentu potwierdzająca wpłacenie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach