Przetargi.pl
Przeprowadzanie odłowu, umieszczania i przetrzymywania w schronisku bezpańskich oraz pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Mońki

Gmina Mońki ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7162587 , fax. 085 7162587
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mońki
  ul. Słowackiego 5A 5A
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 085 7162587, fax. 085 7162587
  REGON: 00052619100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.um.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzanie odłowu, umieszczania i przetrzymywania w schronisku bezpańskich oraz pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Mońki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzanie odłowu, umieszczania i przetrzymywania w schronisku bezpańskich oraz pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Mońki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.um.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach