Przetargi.pl
Wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Ciechanowiec

Urząd Miejski w Ciechanowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2771145 , fax. 086 2771066
 • Data zamieszczenia: 2014-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu
  ul. Mickiewicza 1 1
  18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
  tel. 086 2771145, fax. 086 2771066
  REGON: 00052740500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Ciechanowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Ciechanowiec w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r. 2. Zamawiający przewiduje, że ilość bezdomnych psów (zwłaszcza z widocznymi oznakami bezdomności oraz agresywnych) odłowionych z terenu Gminy Ciechanowiec w trakcie trwania umowy będzie wynosiła około 80 szt. i może ulec zmianie. Zamawiający nie gwarantuje maksymalnej ilości przekazanych zwierząt w trakcie trwania umowy. Wyłapywanie i przyjmowanie bezdomnych psów dokonywane będzie po uzyskaniu zgłoszenia od pracownika Urzędu Miejskiego. 3. Wykonawca realizujący umowę zobowiązany będzie w szczególności do: - Wyłapywania, transportu i przetrzymywania wraz z zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ciechanowiec. - Traktowania w sposób humanitarny zwierząt dostarczonych do schroniska uwzględniając ich potrzeby i zapewniając im pełną opiekę weterynaryjną, w tym: między innymi badań, szczepień, kwarantanny, wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji, eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych. - Zapewnienia dożywotniego czasu pobytu dostarczonych zwierząt. - Utrzymania przyjętych zwierząt w czystości. - Objęcia bezdomnych psów opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczeń lub boksów chroniących je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiających zwierzętom swobodne poruszanie się, odpowiednie do ich potrzeb. - Stworzenia odpowiednich warunków bytowania, poprzez zapewnienie zwierzęciu egzystencji adekwatnej do potrzeb danego gatunku, rasy, płci i wieku. - Zapewnienia zwierzętom odpowiedniego wyżywienia z uwzględnieniem dziennych norm żywieniowych w zależności od potrzeb biologicznych zwierzęcia i stałego dostępu do wody. - Zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków w schronisku dla bezdomnych psów, które pogryzły człowieka i wymagają przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia wścieklizny. - Zapewnienia stałej współpracy z lekarzem weterynarii oraz odpowiedniego pożywienia dla zwierząt. - Czipowania przyjmowanych do schroniska zwierzęta, co zapewni prawidłową identyfikację zwierząt. - Prowadzenia dokładnej ewidencji odłowionych i dostarczonych zwierząt z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierzęcia, o leczeniu jak i przeprowadzonych zabiegach weterynaryjnych oraz o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub znalezieniu się dotychczasowego właściciela wraz dokumentacją fotograficzną. - Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu kwartalnego sprawozdania i zestawienia zwierząt przebywających w schronisku z terenu Gminy Ciechanowiec. - Podejmowania działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu odebrania zwierzęcia ze schroniska, po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierzęcia i po uprzedniej refundacji kosztów pobytu (wg stawek obowiązujących na podstawie zawartej umowy) w schronisku przez dotychczasowego właściciela - warunek w przypadku wydania zwierzęcia. - Organizowania adopcji zwierząt przebywających w schronisku i przekazywania ich do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. Zamieszczanie zdjęć psów przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska. - Odłowienie bezpańskiego psa i przyjęcie do schroniska powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy pies jest agresywny, Wykonawca powinien przybyć niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia. 4. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. z.: - Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). - Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.). - Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657). 5. Wykonawca świadczący powyższą usługę przejmie od samorządu obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach