Przetargi.pl
Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Choroszcz w latach 2015-2016

Urząd Miejski w Choroszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7132200 , fax. 085 7191839
 • Data zamieszczenia: 2014-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Choroszczy
  ul. Dominikańska 2 2
  16-070 Choroszcz, woj. podlaskie
  tel. 085 7132200, fax. 085 7191839
  REGON: 00052735100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.choroszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Choroszcz w latach 2015-2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyłapywania oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Choroszcz. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choroszcz w latach 2015-2016 oraz dożywotniej opiece nad odłowionymi zwierzętami. W ramach świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 1) zabezpieczenia miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt oraz wskazania Zamawiającemu miejsca przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska, 2) przewożenia zwierząt pojazdami wskazanymi w ofercie 3) zapewnienia wyżywienia i opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym z terenu gminy Choroszcz, 4) szukania chętnych i oddawania zwierząt do adopcji, 5) sprawdzania wiarygodności osób adoptujących zwierzę, 6) spisywania umów z osobami adoptującymi, 7) prowadzenia ewidencji zwierząt, 8) prowadzenia dokumentacji zwierząt (w formie czipowania) i przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu, 9) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji oraz przesłanie kserokopii umowy adopcyjnej zawartej z mieszkańcem gminy Choroszcz; Ponadto w ramach usług opisanych Wykonawca zapewni: 1) opiekę weterynaryjną w zakres której wchodzi: a. 14-dniowa kwarantanna, b. odrobaczanie, c. szczepienie, d. leczenie, e. sterylizacja lub kastracja, f. uśpienie zwierzęcia, g. usypianie ślepych miotów. 2) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Choroszcz wraz z ich transportem do miejsca przetrzymywania, 3) posługiwanie się przy odławianiu zwierząt urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadającymi cierpień odławianym zwierzętom, 4) stosowanie środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt, 5) odławianie zwierząt niezwłocznie od momentu zgłoszenia, nie później niż 48 godzin od pisemnego zlecenia Zamawiającego, równoznaczne ze zleceniem pisemnym jest zlecenie przesłane faksem lub pocztą e-mail. 6) współpracę z Zamawiającym w zakresie prowadzonych programów zwalczania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz. 2. Zamawiający wymaga, aby w/w usługa została wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657). 3. Termin płatności zaoferowany przez wykonawcę nie może być krótszy niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury. Natomiast maksymalny zaoferowany termin płatności, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. poz. 403) nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu wpłaconym na rachunek bankowy zamawiającego Nr 81 1140 1775 0000 2536 8700 1002 Uwaga: na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Choroszcz w latach 2015-2016 b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 08.01.2015r. do godz. 12.30 Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Okoliczności zatrzymania wadium umowy określa pzp. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um-choroszcz.pbip.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach