Przetargi.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Augustowa oraz zapewnienie i udostępnienie schroniska w celu przetrzymywania wyłapanych zwierząt

Urząd Miejski w Augustowie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Augustowie
  ul. 3 Maja 60 60
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  REGON: 00052326400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.augustow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Augustowa oraz zapewnienie i udostępnienie schroniska w celu przetrzymywania wyłapanych zwierząt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Augustowa oraz zapewnienie i udostępnienie schroniska w celu przetrzymywania wyłapanych zwierząt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um-augustow.pbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach