Przetargi.pl
Wyłapywanie, przejęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów

Urząd Miejski w Augustowie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Augustowie
  ul. 3 Maja 60 60
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  REGON: 00052326400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.augustow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłapywanie, przejęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wyłapywanie, przejęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów zgodnie z: Ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.). Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158 poz. 1657);. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753). Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22.12.2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. U. UE L3 z 5.01.2005, str. 1), zwanym dalej rozporządzeniem nr 1/2005. Ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Ustawą z dnia 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r. poz. 1539 z późn. zm.) Ustawą z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa. Stan psów przebywających w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała Piska na dzień 07 października 2015 r. wynosi 90 szt. Ilość zwierząt może ulec zmianie. Wykonawca obowiązany jest do: 1. Odbioru i transportu psów obecnie przebywających w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach do schroniska docelowego (koszt odbioru i transportu zwierząt należy uwzględnić w cenie ryczałtowej). 2. Wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, bez względu na ich ilość, posługując się sprzętem do tych celów przystosowanym, umożliwiającym bezpieczne i humanitarne, jak najmniej uciążliwe dla zwierząt wykonanie tej czynności, tj. bronią pneumatyczną z zastosowaniem środka odurzającego lub innym urządzeniem nie stwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadającym im cierpień. 3. Wyłapywania, również przy pomocy środków farmakologicznych, bezdomnych zwierząt - psów i kotów z terenu miasta Augustowa, wskazanych i zgłoszonych telefonicznie przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, Policję w Augustowie, Straż Pożarną w Augustowie i organizacje pozarządowe wskazane uprzednio przez Urząd Miejski w Augustowie. 4. Prowadzenie rejestru zgłoszeń, z zapisami daty i godziny zgłoszenia, wskazania jednostki zgłaszającej, opisu zdarzenia oraz podjętych działań. 5. Przewożenia bezdomnych zwierząt samochodem przystosowanym do transportu zwierząt z miejsca wyłapania do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 6. Przyjmowania zagubionych, zbłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt, a w szczególności tych, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować na wniosek lub za zgodą Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie. 7. Bezpłatnego zwrotu zwierząt - psów i kotów umieszczonych w schronisku w wyniku ich złapania właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 14 dni od złapania. 8. Objęcia bezdomnych zwierząt opieką, polegającą na zapewnieniu zwierzętom: a) pomieszczeń lub boksów z utwardzoną nawierzchnią oraz legowiskiem o odpowiedniej powierzchni przypadającej na określoną liczbę zwierząt tak aby mogły się swobodnie poruszać i realizować swoje właściwe zachowania, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia, b) szczepienia przeciwko wściekliźnie, chorobom zakaźnym zwierząt przebywających w schronisku, c) leczenia przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie, d) zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych e) obowiązkową separację zwierząt chorych od zdrowych f) obowiązkową separację samic z oseskami od pozostałych zwierząt g) systematycznego sprzątania boksów i wybiegów w tym przeprowadzanie minimum raz w miesiącu zabiegów sanitarnych i dezynfekujących zwierząt, boksów i wybiegów h) zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom. 9. Przeprowadzanie sterylizacji i kastracji wszystkich psów i kotów przebywających w schronisku odłowionych z terenu miasta Augustowa, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zbiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 10. Usypianie ślepych miotów. 11. Prowadzenia dokumentacji osób przyprowadzających i odbierających zaginione zwierzęta ze schroniska. 12. Przetrzymywania złapanych zwierząt w schronisku przez okres 14 dni, będącej kwarantanną sanitarną oraz okresem oczekiwania na ewentualnego dotychczasowego właściciela. Po tym okresie zwierzęta mogą być przekazywane innym opiekunom. 13. Wykonanie zdjęć odłowionych zwierząt oraz umieszczenie bezzwłocznie na stronie internetowej schroniska wraz z podaniem daty i miejsca odłowienia. 14. Znakowanie psów przyjmowanych do schroniska w okresie kwarantanny - przymocowanym numerkiem na obroży, a po okresie kwarantanny poprzez wszczepienie mikroczipa z numerem i utrzymanie tego numeru w bazie danych. 15. Założenie karty ewidencyjnej dla nowo przyjętych psów i kotów z danymi umożliwiającymi bezbłędnie zidentyfikować zwierzę (t.j. nr mikroczipa, tatuaż, płeć, wiek, kondycja, rasa, zdjęcie, opis, informacja o czasie i miejscu odłowienia), oraz zaleceń lekarza weterynarii dotyczących danego zwierzęcia oraz informacji o nowym właścicielu zwierzęcia). 16. Sprawozdanie miesięczne zawierające: ilość przyjętych zwierząt, ilość wykonanych adopcji, aktualny stan zwierząt odłowionych z Gminy Miasta Augustów ilość wykonanych eutanazji, ilość padłych zwierząt, ilość zwierząt odebranych przez właściciela, ilość zwierząt, które znalazły nowego opiekuna lub które w innych okolicznościach wyszły spod władania Wykonawcy wraz z załącznikami w postaci kart ewidencyjnych Wykonawca będzie przekazywał w formie pisemnej na wskazany przez Zamawiającego adres: Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy sprawozdanie. 17. Po okresie kwarantanny wszczepienie psom mikroczipa identyfikującego oraz wpisanie i utrzymanie tego numeru w bazie danych. 18. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji psów i kotów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, umożliwienie dokonywania adopcji w godzinach popołudniowych i w weekendy. 19. Udział w akcjach edukacyjnych oraz akcjach adopcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub placówki oświatowe na terenie Augustowa. 20. Obowiązek współpracy w działaniach dotyczących ochrony zwierząt z organizacjami pozarządowymi wskazanymi przez Zamawiającego w zakresie tworzenia wolontariatu, przeprowadzania konkursów, akcji, prelekcji, happeningów dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. 21. W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku. Jeżeli kontrola stwierdzi, że zwierzęta są chore i w złej kondycji, zostaną one odebrane a leczeniem zostanie obciążony Wykonawca. 22. Ponadto do zakresu obowiązków wykonawcy należy: 1). Utrzymywanie stałej gotowości do wyłapywania bezdomnych zwierząt, we wszystkie dni tygodnia, w tym także święta i dni ustawowo wolne od pracy. 2). Osoba wyłapująca bezdomne zwierzęta zobowiązana jest do poinformowania wskazaną przez Zamawiającego osobę z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie o terminie przybycia w celu wyłapania zwierzęcia. 3). Czas reakcji, tj. okres od przyjęcia zgłoszenia do rozpoczęcia wyłapywania zwierząt nie może przekraczać 50 minut w każdym przypadku. 4). W przypadku odłowu psa, który pogryzł człowieka należy dostarczyć go do wyznaczonego lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji na koszt Wykonawcy. 5). Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego (minimum dwa numery telefonów) w celu wezwania do wyłapania bezdomnych zwierząt 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, w tym także święta i dni ustawowo wolne od pracy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki pobytowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um-augustow.pbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach