Przetargi.pl
ODŁAWIANIE, TRANSPORT I PRZYJĘCIE DO SCHRONISKA BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA I GMINY ŁAPY

Urząd Miejski w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7152251 , fax. 085 7152256
 • Data zamieszczenia: 2014-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Łapach
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 24
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 085 7152251, fax. 085 7152256
  REGON: 00052333000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODŁAWIANIE, TRANSPORT I PRZYJĘCIE DO SCHRONISKA BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA I GMINY ŁAPY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odławianie, transport i przyjęcie do schroniska bezpańskich zwierząt (głównie psy) z terenu miasta i gminy Łapy w zakresie: 1. Przybycie na wskazane miejsce na terenie gminy Łapy, gdzie znajduje się bezpański pies oraz jego odłowienie. Liczba psów odlowionych w 2014 r. wyniosła 70 szt. (w tym 10 szczeniaków), w związku z czym zakłada się, że liczba bezpańskich psów do odłowienia w okresie zawarcia umowy będzie wynosiła 60 sztuk + 10 szt. szczeniaków. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo, że ilość psów do odłowienia i przyjęcia do schroniska może być mniejsza, lub większa. Wynika to z aktualnej ilości bezpańskich psów na terenie gminy. 2. Odłowienie i dostarczenie bezpańskiego psa do schroniska powinno nastąpić w terminie maksymalnym 36 h od daty zgłoszenia. W przypadku gdy pies jest agresywny, Wykonawca powinien przybyć niezwłocznie jednak nie później niż 36 godziny od chwili zgłoszenia. 3. Odłowione psy dostarczane będą do własnego schroniska będącego własnością wykonawcy, bądź do schroniska, z którymi wykonawca ma zawarte umowy. 4. Zapewnienie właściwych warunków pobytu psów w schronisku tzn. opieka, wyżywienie, nadzór weterynaryjny, profilaktyka (sterylizacja, kastracja). 5. Chipowanie lub oznaczanie przechowywanych w schronisku psów i prowadzenie ich ewidencji z dokumentacją fotograficzną. 6. Sporządzenie i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych zestawień odłowionych i przebywających w schronisku psów. 7. Prowadzenie działań adopcyjnych psów z terenu gminy Łapy. Inne istotne informacje: 1. Odłowienie psów i ich przewóz powinien odbywać się za pomocą środków, narzędzi i pojazdów przystosowanych do odławiania i transportu psów. Wszystkie koszty odłowienia psów i ich transportu oraz pobytu są po stronie Wykonawcy. 2. Gmina Łapy uiszcza jednorazową opłatę za przyjęcie i dożywotni pobyt psa w schronisku. 3. Interwencje powinny być podejmowane tylko na zgłoszenie osób do tego upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Łapach. 4. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada własnego schroniska winien złożyć kopię faktury za przekazanie zwierząt do schroniska. 5. Schronisko musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. nr 158, poz. 1657) oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji od chwili zgłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lapy.podlasie.pl, www.bip.lapy.podlasie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach