Przetargi.pl
Rozbudowa i adaptacja budynku po szkole podstawowej w Mikicinie na pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej

Gmina Jaświły ogłasza przetarg

 • Adres: 19-124 Jaświły,
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 7168001, 7278010 , fax. 0-85 727 80 13
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaświły
  19-124 Jaświły, woj. podlaskie
  tel. 0-85 7168001, 7278010, fax. 0-85 727 80 13
  REGON: 05065934900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaswily.pl/gmina
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i adaptacja budynku po szkole podstawowej w Mikicinie na pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i adaptacja budynku po szkole podstawowej w Mikicinie na pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej, obejmująca roboty budowlane tj.: budowę budynku o wymiarach 5,65 x 13,40 m wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu działki poprzez wykonanie wewnętrznych dróg dojazdowych i ciągów pieszych. Projektowany budynek jest obiektem 1 kondygnacyjnym. W obiekcie zaprojektowano jedno pomieszczenie gospodarczo - magazynowe. adaptację pomieszczeń szkoły podstawowej na pomieszczenia Wiejskiego Ośrodka Kultury. Przebudowie podlegają istniejące sale lekcyjne z których zostanie utworzona sala klubowa, biblioteka wraz z czytelnią, pomieszczenia zaplecza oraz pomieszczenie magazynowe posiadające odrębne wejście z zewnątrz budynku. rozbiórkę budynku biblioteki Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do siwz dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaswily.pl/gmina
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach