Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliwa na 2011 rok

Gmina Giby ogłasza przetarg

 • Adres: 16-506 Giby, Giby 74a
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 5165038 , fax. 0-87 5165027
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Giby
  Giby 74a 74a
  16-506 Giby, woj. podlaskie
  tel. 0-87 5165038, fax. 0-87 5165027
  REGON: 79006710820000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.giby.wrotapodlasia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliwa na 2011 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny Pb 95 z sukcesywnym tankowaniem u Wykonawcy (do baku): - benzyna bezołowiowa Pb 95 - 9 000 litrów, - olej napędowy ON - 50 000 litrów, w okresie 12 miesięcy 01 styczeń 2011 rok - 31 grudzień 2011 rok. Podana ilość paliwa jest maksymalna i w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (wynikających z sytuacji niezależnych od niego)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// ug-giby.pbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach