Przetargi.pl
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW ROLNICZYCH I SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-130 Janów, ul. Białostocka 22
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7216216 , fax. 085 7216216
 • Data zamieszczenia: 2016-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
  ul. Białostocka 22 22
  16-130 Janów, woj. podlaskie
  tel. 085 7216216, fax. 085 7216216
  REGON: 00105908200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrjanow.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa administracji rządowej-szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW ROLNICZYCH I SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów rolniczych i samochodów służbowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 1) benzyna bezołowiowa 95 - 500 litrów szacunkowo 2) oleju napędowego - 15 000 litrów szacunkowo Zakup oleju napędowego - letni lub zimowy lub o podwyższonej jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsrjanow.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach