Przetargi.pl
sukcesywna dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym do pojazdów służbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6754323 , fax. 85 6754365
 • Data zamieszczenia: 2016-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
  Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 8
  15-111 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 6754323, fax. 85 6754365
  REGON: 05050484200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialystok.kskarbowa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym do pojazdów służbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa polegająca na sprzedaży, w miarę pojawiających się potrzeb, paliw płynnych w systemie bezgotówkowym do pojazdów służbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego), na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Przewidywana ilość oraz rodzaj produktów: - benzyna bezołowiowa Pb95 - do 15 000 litrów, - olej napędowy - do 13 000 litrów, - karty flotowe - 16 sztuk. Szacunkowe maksymalne zapotrzebowanie na poszczególne paliwa do pojazdów w przewidywanym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: a) benzyna bezołowiowa Pb95 - zamówienia podstawowe 8 000 litrów oraz Prawo opcji (maksymalna łączna ilość) do 15 000 litrów b) olej napędowy - zamówienie podstawowe 7 000 litrów oraz Prawo opcji (maksymalna łączna ilość) do 13 000 litrów Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia minimalnych ilości dostawy poszczególnych rodzajów paliw, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego, z zastosowaniem prawa opcji, pod warunkiem nie przekroczenia wartości brutto umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość stacji umożliwiających tankowanie z użyciem kart flotowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bialystok.kskarbowa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach