Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 1 kwietnia 2016r do 31 marca 2017r.

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2755036 , fax. 86 2755063
 • Data zamieszczenia: 2016-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  ul. Mazowiecka 34 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  tel. 86 2755036, fax. 86 2755063
  REGON: 00053139300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umczyzew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 1 kwietnia 2016r do 31 marca 2017r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew. 1) olej napędowy PN-EN590:2013 w ilości około 26 000 dm3 2) benzyna bezołowiowa 95 PN-EN 228:2013-04 w ilości około 4 500 dm3 3) gaz LPG w ilości około 700 dm3 Podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia mniejszych lub większych niż podane wyżej ilości paliw. Sprzedaż paliwa będzie realizowana za pośrednictwem stacji paliw uprawnionych do bezgotówkowego rozliczania transakcji. Wykonawca zapewni rozliczanie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą z wyszczególnieniem poszczególnych transakcji dokonywanych w okresie rozliczeniowym. Zamawiający dopuszcza bezgotówkowy zakup paliwa za pośrednictwem kart mikroprocesorowych. Zamawiający będzie odbierał paliwo bezpośrednio na stacji poprzez tankowanie do zbiorników samochodów oraz do kanistrów w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Czyżewie. Każde tankowanie paliwa będzie potwierdzone paragonem fiskalnym. Dostawy będą realizowane w formie bezgotówkowej i fakturowane dwa razy w miesiącu. Zapłata za dostawy będzie dokonywana na podstawie faktur przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia ostatniej sprzedaży. Dostarczane paliwa muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r poz. 1680), a w razie zmiany norm w okresie obowiązywania umowy, spełniać muszą aktualne normy obowiązujące w dniu wykonania zamówienia. Do poszczególnych paliw wymienionych powyżej stosuje się wymagania jakościowe, określone odpowiednio w PN-EN 228:2013-04, PN EN 590:2013, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2006r. w sprawie wymagań dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2006r. nr 251, poz. 1851 ze zm.) - norma PN-EN 589:2013 oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r poz. 1680). Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw (niezgodności z normami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: bezgotówkowy zakup paliwa za pośrednictwem kart
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czyzewosada.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach