Przetargi.pl
Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle

Gmina Kadzidło ogłasza przetarg

 • Adres: 07-420 Kadzidło, ul. Targowa 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7618016
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kadzidło
  ul. Targowa 4 4
  07-420 Kadzidło, woj. mazowieckie
  tel. 029 7618016
  REGON: 55066819500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kadzidlo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 780 m polega w szczególności na: -wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego (fr. 0/31,50 mm) o gr. 15 cm, -wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, -wykonanie w-wy ścieralnej z betonu a
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 8 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 1.Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj., a)prowadzi działalność w zakresie objętym zamówieniem. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj., a)w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Za robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna budowę bądź przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej i długości co najmniej 0,7 km. b)dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie dróg z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem, wpisanymi na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, c)dysponuje wytwórnią mieszanki mineralno-bitumicznej posiadającą certyfikat ZKP (ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. Dz. U. z dnia 7.10.2002 r. z późn. zm; Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Dz.U. z dnia 30.04.2004r. z późn. zm oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie certyfikatu CE na wyroby budowlane) 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj., a)posiada środki własne lub potwierdzoną przez bank zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł. b)posiadają wskaźnik płynności bieżącej (Xpb) w 2008 roku liczony wg wzoru: Xpb = aktywa bieżące (majątek obrotowy) . pasywa bieżące (zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne) nie mniejszy niż 1,0 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 1/. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności go-spodarczej, z których wynikać będą uprawnienia do wykonywania robót objętych zamówieniem - wysta-wione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert /załącznik nr 2/. 3.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub za-świadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert /załącznik nr 3/. 4.Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpie-czenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnie-nie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji or-ganu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert /załącznik nr 4/. 5.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączenia dokumentów po-twierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /załącznik nr 5/. 6.Wykaz podstawowego personelu kierowniczego i technicznego, który będzie wykonywał lub uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, wraz z załączonymi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do wła-ściwej Izby Inżynierów Budownictwa /załącznik nr 6/. 7.Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na dysponowaną wytwórnię mieszanki mineralno- bitumicznej /załącznik nr 7/. 8.Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada ra-chunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 400 000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik nr 8/. 9.Kopia bilansów oraz rachunków zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do spo-rządzania bilansu - informację określającą obroty, zysk oraz aktywa bieżące i zobowiązania krótkotermi-nowe za rok 2008/ załącznik nr 9/ 10.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 i pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert /załącznik nr 10/. 11.Oświadczenie o zatrudnieniu podwykonawców /załącznik nr 11/. 12.Podpisany projekt umowy /załącznik nr 12/. 13.Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium /załącznik nr 13/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kadzidlo.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach