Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej modernizacji budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 w Warszawie

Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ogłasza przetarg

 • Adres: 00-231 Warszawa, ul. Stara 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 635-22-81, 0-22 831-41-94 , fax. 0-22 831-41-94, 0-22 635-22-81
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
  ul. Stara 4 4
  00-231 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 635-22-81, 0-22 831-41-94, fax. 0-22 831-41-94, 0-22 635-22-81
  REGON: 00017844200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej modernizacji budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej modernizacji, z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów, budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 w Warszawie. Dotyczy to niżej wymienion
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 741421203
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5.2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ). 5.3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty, w oparciu o które Zamawiający dokona oceny spełnia warunków: 5.3.1. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 3); 5.3.2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: A) wykaz zawierający co najmniej trzech zadań podobnych rodzajem do przedmiotu zamówienia (z zakresu obiektów użyteczności publicznej) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 4) oraz dokumenty (Załącznik nr 5), potwierdzające, że zadanie te zostały wykonane należycie; B) wykaz osób i podmiotów (Załącznik nr 6), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności; C) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 6a do SIWZ); 5.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz. U. Nr 87 poz. 605). 5.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika -do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.6. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) złożony w formie oryginału, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ) złożone w formie oryginału, Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 7 do SIWZ) złożony w formie oryginału, Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; Wykaz podwykonawców (załącznik nr 8 do SIWZ) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją nie dotyczy; Podpisany wzór umowy. 10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać: wspólny formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), złożony w formie oryginału, wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ), złożone w formie oryginału, Formularz - Status prawny Wykonawców (Załącznik nr 7 do SIWZ), złożony w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ; Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym: A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ; B) Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnienie danego warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 4, 5, 6, do SIWZ; C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełniony odpowiednio lub z adnotacją nie dotyczy Załącznik nr 8 do SIWZ; podpisany wzór umowy Kosztorys ofertowy (sporządzony w oparciu o przedmiar robót). 10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.: osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - przez wszystkich wspólników lub wspólnika skutecznie upoważnionego uchwałą wspólników do podpisania oferty, której oryginał lub odpis poświadczony notarialnie należy załączyć w ofercie jako Załącznik nr 1a do SIWZ, lub osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza, lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę - należy załączyć w ofercie: a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jako Załącznik nr 1b do SIWZ; b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia - jako Załącznik nr 1c do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach